DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina i Miasto Jastrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jastrowie.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Szewczyk
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 672657215

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Gdańskiej 79 oraz wejście tylne (od podwórza) z możliwością wejścia od ul. 10 Pułku Piechoty oraz od ul. Gdańskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody (8 stopni). Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się dzwonek z domofonem umożliwiający osobom z ograniczeniami zdrowotnymi przywołanie pracownika urzędu. Do wejścia tylnego prowadzą schody (2 stopnie). W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

Do budynku referatu finansowego prowadzi 1 wejście. Dojście do wejścia możliwe jest od ul. Gdańskiej 79 przez budynek główny Urzędu oraz od ul. 10 Pułku Piechoty i od ul. Gdańskiej. Do wejścia do referatu finansowego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w referacie finansowym.

Biuro podawcze znajduje się w holu przy wejściu do budynku głównego Urzędu.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie GiM Jastrowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach Urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W wyznaczonym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu spotkania. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i niedosłyszących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi. 

Raport o stanie zapewnienia dostepności UGiM Jastrowie - format pdf