Przejdź bezpośrednio do treści

Jastrowski Budżet Obywatelski na rok 2020

Zasady Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Podstawą prawną regulującą zasady i tryb przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 jest UCHWAŁA NR 107/2019 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do pobrania TUTAJ

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszenie projektu do JBO nie wymaga ogromnego nakładu pracy. Poniżej przedstawiamy instrukcję jak w łatwy sposób możesz złożyć projekt w formie papierowej. Przypominamy, iż projekty będzie można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwiem platformy, na której obecnie się znajdujesz od 16 stycznia 2020r.   

1. Prześledź harmonogram konsultacji społecznych (pobierz).

2. Projekt do Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy uprawniony mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie, w przypadku osoby niepełnoletniej do zgłoszenia dołączona musi być zgoda opiekuna prawnego (pobierz).  

3. Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym (pobierz).  

4. Każdy uprawniony mieszkaniec może złożyć tylko jeden projekt.

5. Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez co najmniej 10 mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie (pobierz) w przypadku osób niepełnoletnich, podpisanych na liście, konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego (pobierz).  

6. Do projektu zadania możesz dołączyć dodatkowe materiały (zdjęcia, mapki, rysunki, wydruki) pomocne przy ocenie i prezentacji projektu.

7. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie może poprzeć maksymalnie jeden projekt zadania, wpisując jego numer na karcie do głosowania.

8. Karta do głosowania dostępna w formie elektronicznej (pobierz ) lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie pokój nr 18, w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią do karty głosowania dołączona musi być zgoda opiekuna prawnego (pobierz). 

9. Termin zgłaszania projektów zadań od16.01.2019r do 31.01.2019r.

10. Wszelkie informacje dotyczące przygotowywanych projektów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie pokój nr 18 oraz w właściwych referatach Urzędu lub jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie lokalizacji projektu z uwzględnieniem planów dotyczących wskazanego terenu.

11. Gotowe projekty zadań w ramach JBO mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie składają:

- w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

oraz

- poprzez stronę internetową www.jastrowie.pl za pośrednictwe m specjalnie dedykowanej platformy, na której się znajdujemy, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.